28 C
Turan
HomeThông báo giáo vụThông tin cho sinh viênCuộc thi Olympic cơ học toàn quốc lần thứ 26 năm 2014

Cuộc thi Olympic cơ học toàn quốc lần thứ 26 năm 2014

Cuộc thi Olympic cơ học toàn quốc lần thứ 24 sẽ được tổ chức vào 27/4/2014. Sinh viên đăng ký tham gia tại văn phòng khoa và phòng công tác sinh viên theo file đính kèm.

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (405:Method Not Allowed)

latest articles

explore more