Đăng ký làm thành viên của Viện Kỹ thuật Kết cấu

Các sinh viên ngành Xây dựng và Kiến trúc có thể đăng ký làm thành viên của Viện Kỹ thuật kết cấu (Institution of Structural Engineering) như bản đăng ký đính kèm.

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)