28 C
Turan
HomeThông báo giáo vụDanh sách sinh viên được cộng điểm thưởng học bổng HK2 năm...

Danh sách sinh viên được cộng điểm thưởng học bổng HK2 năm học 2012-2013

Danh sách sinh viên được cộng điểm thưởng học bổng Học kỳ 2 năm học 2012-2013. Danh sách này được Giáo vụ khoa gửi Phòng Công tác sinh viên để xét học bổng.

STT Họ và tên Mã số sinh viên Lớp Đối tượng Điểm
thưởng
1 Lê Hữu Lâm 109110021 11X3LT LP 0.2
2 Hoàng Xuân Nam 109110027 11X3LT LT 0.3
3 Nguyễn Thanh Tuấn 109110051 11X3LT LP 0.2
4 Nguyễn Văn Chương 109110067 11X3A BT CĐ 0.3
5 Nguyễn Đình Nghĩa 109110112 11X3A PBT CĐ 0.2
6 Đoàn Ngọc Quận 109110127 11X3A LT 0.3
7 Hồ Ngọc Thành Trung 109110151 11X3A LP 0.2
8 Dương Thành Vương 109110158 11X3A LP 0.2
9 Nguyễn Văn Chương 109110165 11X3CLC BT CĐ 0.3
10 Lê Thanh Hải 109110182 11X3B LT 0.3
11 Nguyễn Văn Nam 109110209 11X3B BT CĐ 0.3
12 Phạm Xuân Tân 109110230 11X3B LP 0.2
13 Phan Thanh Trí 109110244 11X3B PBT CĐ 0.2
14 Lê Quang Trung (21/4) 109110247 11X3B LP 0.2
15 Nguyễn Trọng Nam 109110298 11X3C BT CĐ 0.3
16 Dương Hữu Dương 109110266 11X3C LP 0.2
17 Lương Lê Phúc Thành 109110320 11X3C UV LCĐ 0.2
18 Lê Oanh Thắng 109110323 11X3C LT 0.3
19 Vy Ngọc Hưng 109110284 11X3C PBT CĐ 0.2
20 Nguyễn Thanh Long 109110293 11X3C LP 0.2
21 Nguyễn Đức Lâm 109110463 11VLXD PBT CĐ 0.2
22 Huỳnh Tấn Phát 109110474 11VLXD LT 0.3
23 Phạm Đăng Quang 109110479 11VLXD LP 0.2
24 Nguyễn Văn Tín 109110489 11VLXD LP 0.2
25 Vương Đình Vinh 109110498 11VLXD BT CĐ 0.3
26 Hoàng Quang Thành 109110519 11X3CLC LP 0.2
27 Phan Mai Trung 109110525 11X3CLC LT 0.3
28 Phan Mai Trung 109110525 11X3CLC UV LCĐ 0.2
29 Lê Triệu Vỹ 109110528 11X3CLC PBT CĐ 0.2
30 Võ Thanh Bình 109120005 12X3LT BT CĐ 0.3
31 Trương Thị Thu Hà 109120027 12X3LT LP 0.2
32 Nguyễn Thị Liên 109120041 12X3LT LT 0.3
33 Nguyễn Mạnh Thình 109120065 12X3LT PBT CĐ 0.2
34 Vũ Văn Toàn 109120070 12X3LT LP 0.2
35 Lê Thị Hiền 109120094 12VLXD UV LCĐ 0.2
36 Nguyễn Thị Hồng 109120098 12VLXD PBT CĐ 0.2
37 Phạm Thanh Quân 109120115 12VLXD LP 0.2
38 Hứa Văn Trường 109120130 12VLXD LP 0.2
39 Phạm Minh Tuấn 109120133 12VLXD BT CĐ 0.3
40 Thái Văn Tuyến 109120134 12VLXD LT 0.3
41 Lê Vương 109120137 12VLXD UV LCĐ 0.2
42 Tôn Nữ Kim Anh 109120140 12X3A UV LCĐ 0.2
43 Mạc Duy Khánh 109120166 12X3A PBT CĐ 0.2
44 Trịnh Nguyễn Đăng Quang 109120188 12X3A BT CĐ 0.3
45 Nguyễn Văn Thạch 109120197 12X3A LP 0.2
46 Phan Hữu Thiền 109120204 12X3A LT 0.3
47 Lê Quang Sinh 109120279 12X3B LT 0.3
48 Châu Ngọc Thuận 109120291 12X3B PBT CĐ 0.2
49 Lê Tiến Trí 109120296 12X3B BT CĐ 0.3
50 Lê Duy Vĩnh 109120308 12X3B UV LCĐ 0.2
51 Lê Văn Vũ 109120309 12X3B LP 0.2
52 Huỳnh Đức Diệp 109120321 12X3C LT 0.3
53 Trương Bạch Dương 109120322 12X3C BT CĐ 0.3
54 Phạm Huy Hùng 109120340 12X3C UV LCĐ 0.2
55 Đỗ Xuân Minh 109120348 12X3C PBT CĐ 0.2
56 Lê Đình Tết 109120371 12X3C LP 0.2
57 Nguyễn Quốc Vương 109120397 12X3C LP 0.2
58 Bùi Thế Hùng 109120408 12X3CLC LT 0.3
59 Nguyễn Đắc Trí Minh 109120414 12X3CLC LP 0.2
60 Phan Khánh Minh 109120415 12X3CLC PBT CĐ 0.2
61 Phạm Văn Nhứt 109120418 12X3CLC BT CĐ 0.3
62 Nguyễn Thị Hoài Thương 109120426 12X3CLC LP 0.2
63 Võ Thanh Toàn 109120430 12X3CLC UV LCĐ 0.2
64 Trương Diên Hòa 109121081117 08X3A LT 0.3
65 Đặng Thọ Sang 109121081138 08X3A BT CĐ 0.3
66 Nguyễn Trọng Tài 109121081140 08X3A LP 0.2
67 Nguyễn Vũ Hoàn Chương 109122081107 08X3B LP 0.2
68 Nguyễn Văn Phước 109122081131 08X3B LP 0.2
69 Lê Phước Tần 109122081137 08X3B LT 0.3
70 Hoàng Ngọc Thắng 109122081138 08X3B BT CĐ 0.3
71 Trần Hữu Hưng 109123081119 08X3C LT 0.3
72 Bùi Văn Huy 109123081120 08X3C PBT CĐ 0.2
73 Lê Quang Phước 109123081133 08X3C LP 0.2
74 Lê Đức Thuận 109123081146 08X3C LP 0.2
75 Nguyễn Quốc Toản 109123081148 08X3C UV LCĐ 0.2
76 Trần Huy Lập 109124081120 08X3D BT CĐ 0.3
77 Nguyễn Hoàng Linh 109124081123 08X3D LT 0.3
78 Nguyễn Lương Phước 109124081130 08X3D LP 0.2
79 Nguyễn Hải Hoàng 109124081114 08X3D LP 0.2
80 Huỳnh Văn Quang Vinh 109124081149 08X3D PBT CĐ 0.2
81 Nguyễn Hữu Quý 109141091155 09X3A LP 0.2
82 Nguyễn Hữu Sanh 109141091156 09X3A PBT CĐ 0.2
83 Hồ Hoàng Thảo 109141091166 09X3A BT CĐ 0.3
84 Lê Thanh Tuần 109141091183 09X3A LT 0.3
85 Lê Thanh Tuần 109141091183 09X3A UV LCĐ 0.2
86 Nguyễn Đăng Vũ 109141091190 09X3A PBT CĐ 0.2
87 Lê Đình Hải 109142091114 09X3B LT 0.3
88 Bùi Văn Tam 109142091157 09X3B BT CĐ 0.3
89 Nguyễn Tuấn Ngọc 109142091138 09X3B PBT CĐ 0.2
90 Bùi Văn Tam 109142091157 09X3B LP 0.2
91 Nguyễn Tuân Thiện 109142091162 09X3B PBT CĐ 0.2
92 Hoàng Mạnh Hùng 109143091124 09X3C PBT CĐ 0.2
93 Hứa Ngọc Phương 109143091151 09X3C LP 0.2
94 Trần Quý Sang 109143091156 09X3C BT CĐ 0.3
95 Nguyễn Văn Thành 109143091164 09X3C LP 0.2
96 Phạm Anh Tuấn 109143091183 09X3C LT 0.3
97 Phạm Anh Tuấn 109143091183 09X3C PBT CĐ 0.2
98 Bạch Văn Anh 109161101101 10X3A PBT LCĐ 0.3
99 Nguyễn Sỹ Bình 109161101105 10X3A UV LCĐ 0.2
100 Lê Quang Khải 109161101132 10X3A LT 0.3
101 Châu Văn Thân 109161101161 10X3A LP 0.2
102 Trần Quang Trung 109161101176 10X3A BT CĐ 0.3
103 Nguyễn Văn Định 109162101110 10X3B LT 0.3
104 Dương Ngọc Khiêm 109162101128 10X3B LP 0.2
105 Lê Khôi 109162101129 10X3B PBT CĐ 0.2
106 Nguyễn Văn Quân 109162101148 10X3B BT CĐ 0.3
107 Phạm Trường Hải 109163101116 10X3C LP 0.2
108 Đặng Thị Huyên 109163101128 10X3C PBT CĐ 0.2
109 Lê Quang Sơn 109163101157 10X3C LT 0.3
110 Nguyễn Hữu Tôn 109163101174 10X3C BT CĐ 0.3
111 Lê Thanh Truyền 109163101178 10X3C PBT CĐ 0.2
112 Hoàng Đình Thắng 109164101124 10X3CLC LP 0.2
113 Hoàng Y Thục 109164101127 10X3CLC LT 0.3
114 Hồ Văn Nhã 109211081125 08VLXD LP 0.2
115 Trần Minh Tây 109211081131 08VLXD PBT CĐ 0.2
116 Võ Thiện Thơ 109211081136 08VLXD LT 0.3
117 Tào Văn Thủy 109211081139 08VLXD LP 0.2
118 Hồ Quốc Việt 109211081151 08VLXD BT CĐ 0.3
119 Nguyễn Nhật Hoàng 109221091114 09VLXD LP 0.2
120 Phan Đình Lâm 109221091116 09VLXD LT 0.3
121 Hoàng Xuân Nhàn 109221091123 09VLXD PBT CĐ 0.2
122 Lê Thị Trúc Quỳnh 109221091130 09VLXD BT CĐ 0.3

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 08 năm 2013
TRƯỞNG KHOA

TS. Nguyễn Hồng Hải

latest articles

explore more