Kế hoạch thực hiện đồ án tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2017-2018 (ngành KT XDCTGT và CN VLXD)

Giáo vụ khoa thông báo Kế hoạch thực hiện đồ án tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2017-2018 các lớp 13X3, 13VLXD và các khóa trước như sau:

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

Theo GVK