Thông tin nhận đồ án tốt nghiệp – chuyên ngành đường

Giáo vụ khoa gửi danh sách sinh viên đủ điều kiện nhận đồ tốt nghiệp – chuyên ngành đường. Yêu cầu sinh viên đăng ký nhóm đồ án tốt nghiệp và các đề nghị khác (nếu có) tại văn phòng khoa trong sáng thứ 2 ngày 22-1-2018.

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

GVK