QD xét hổ trợ tài chính cho SV bị ảnh hưởng trực tiếp dịch Covid-19 đợt 2

Danh sách SV được xét hổ trợ tài chính do ảnh hưởng trực tiếp dịch Covid-19 lần 2 theo file đính kèm.

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

GVK.