Thông báo Quyết định và danh sách nhận học bổng khuyến học đợt 2 (20/11/2020)

Khoa sẽ tổ chức phát học bổng khuyến học đợt 2 năm 2020 với kế hoạch như sau:

  • Thời gian 9h30 ngày 20/11/2020 tại Văn phòng khoa Xây dựng Cầu đường A317;
  • Sinh viên có tên trong danh sách có mặt đứng giờ, đúng trang phục học đường để nhận học bổng.
  • Quyết định và danh sách nhận học bổng khuyến học đợt 2 (20/11/2020) như sau:
GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)
GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

Ban chủ nhiệm khoa