TỔNG HỢP CÁC TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỐNG PHỤC VỤ HỌC TẬP, SINH HOẠT SINH VIÊN KHOA XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG

STT Tên trang thông tin Đường dẫn Ghi chú
1 Trường Đại học Bách khoa http://www.dut.udn.vn/ Trường ĐHBK
2 Facebook trường ĐHBK https://www.facebook.com/bachkhoaDUT Trường ĐHBK
3 Hệ thống thông tin sinh viên ĐHBK http://sv.dut.udn.vn/ Trường ĐHBK
4 Hệ thống đăng ký học ĐHBK http://dk2.dut.udn.vn/ Trường ĐHBK
5 Hệ thống học tập trực tuyến LMS http://lms1.dut.udn.vn/ Trường ĐHBK
6 Facebook phòng Công tác sinh viên https://www.facebook.com/ctsvdhbkdhdn Trường ĐHBK
7 Khoa xây dựng Cầu đường https://cauduongbkdn.dut.udn.vn/vn/ Khoa XDCĐ
8 Facebook khoa Xây dựng Cầu đường https://www.facebook.com/cauduongbkdn Khoa XDCĐ
Facebook Liên chi đoàn khoa XDCĐ https://www.facebook.com/LCDKhoaXDCD Khoa XDCĐ
9 Facebook Bộ môn ngành Vật liệu Xây dựng https://www.facebook.com/KhoaCauduongBKDN Khoa XDCĐ
10 Facebook ngành Cơ sở hạ tầng Khoa XDCĐ

Ban chủ nhiệm khoa