23 C
Turan
HomeSinh viên khóa mớiWebinar "Những điều cần biết khi học đại học tại trường ĐHBK",...

Webinar “Những điều cần biết khi học đại học tại trường ĐHBK”, (8/10/2021)

1. THÔNG BÁO TỔ CHỨC WEBINAR:

2. CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT:

3. ĐƯỜNG DẪN ĐĂNG KÝ VÀ THAM GIA TRÊN MS TEAMS:

3.1. Phiên toàn thể:

  • Link đăng ký:

https://teams.microsoft.com/registration/hAk1QvbQOEqXiqqE5JXkKQ,fV1r9aLFyEyEW37fX-nkyA,I0iFoIzNLEy2oViMk8A-xg,ULqOVVGEC062C63qAMy9Gw,MMQ8TQCYd0qGshEKe8u5Ig,KdeWjrTgHUyZCH8OM0QTew?mode=read&tenantId=42350984-d0f6-4a38-978a-aa84e495e429

  • Link tham dự:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDczNTU5NzgtODkwMy00ZjgzLWI0NTUtMmRlODYzMmU5Mzhk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2242350984-d0f6-4a38-978a-aa84e495e429%22%2c%22Oid%22%3a%2262cb5084-9294-4619-b5be-b2b091dfea10%22%7d

3.2. Phiên riêng cho các ngành:

  • Ngành Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3afyL5RwmpCU8t4Oo8dZRtvnwDKgj64R-yGUMh367wSQA1%40thread.tacv2/1633183804382?context=%7b%22Tid%22%3a%2242350984-d0f6-4a38-978a-aa84e495e429%22%2c%22Oid%22%3a%2262cb5084-9294-4619-b5be-b2b091dfea10%22%7d

  • Ngành Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3afyL5RwmpCU8t4Oo8dZRtvnwDKgj64R-yGUMh367wSQA1%40thread.tacv2/1633183877104?context=%7b%22Tid%22%3a%2242350984-d0f6-4a38-978a-aa84e495e429%22%2c%22Oid%22%3a%2262cb5084-9294-4619-b5be-b2b091dfea10%22%7d

  • Ngành Kỹ thuật Cơ sở hạ tầng:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3afyL5RwmpCU8t4Oo8dZRtvnwDKgj64R-yGUMh367wSQA1%40thread.tacv2/1633183924055?context=%7b%22Tid%22%3a%2242350984-d0f6-4a38-978a-aa84e495e429%22%2c%22Oid%22%3a%2262cb5084-9294-4619-b5be-b2b091dfea10%22%7d

Ban chủ nhiệm khoa

latest articles

explore more