27 C
Turan
HomeThông báo giáo vụThông tin cho NCSCông bố thông tin bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại...

Công bố thông tin bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Phạm Đình Trung

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Đề tài: Ảnh hưởng của khối lượng nền lên ứng xử động của kết cấu dầm và tấm

Chuyên ngành: Cơ kỹ thuật Mã số: 62.52.01.01

Nghiên cứu sinh: Phạm Đình Trung

Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. Hoàng Phương Hoa, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng. 2. PGS.TS. Nguyễn Trọng Phước, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng.

TÓM TẮT NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Luận án phân tích “Ảnh hưởng của khối lượng nền lên ứng xử động của kết cấu dầm và tấm” có đóng góp nhất định về lý thuyết và thực tiễn trong việc phân tích ứng xử của kết cấu trên nền, cụ thể:

1. Đề xuất mô hình nền mới, gọi là mô hình nền động lực học và thiết lập cơ sở lý thuyết để mô tả ảnh hưởng của khối lượng nền lên ứng xử của kết cấu dầm và tấm.

2. Thiết lập chi tiết tiến trình phần tử hữu hạn và viết chương trình máy tính để giải bài toán ảnh hưởng của khối lượng nền lên ứng xử kết cấu chịu tải trọng động.

3. Phân tích sự ảnh hưởng của khối lượng nền lên đặc trưng động lực học và phản ứng động của hệ kết cấu.

4. Xác định được quan hệ giữa thông số ảnh hưởng của khối lượng nền với độ cứng và chiều sâu nền bằng thực nghiệm.

5. Có ý nghĩa trong bài toán kết cấu trên nền chịu phương tiện giao thông.

6. Công bố 9 bài báo liên quan trên Tạp chí, Hội nghị khoa học chuyên ngành tầm quốc gia (3 bài) và quốc tế (6 bài).

KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CỦA LUẬN ÁN

Khả năng ứng dụng của Luận án “Ảnh hưởng của khối lượng nền lên ứng xử động của kết cấu dầm và tấm” được sơ lược như sau:

1. Dùng làm tài liệu tham khảo lý thuyết của mô hình nền mới cho các cơ sở đào tạo và nghiên cứu thuộc lĩnh vực kết cấu tương tác động với nền.

2. Áp dụng mô hình nền mới để phân tích ứng xử động lực học của tấm và dầm trên nền chịu tải di động như nền đường ô tô, đường băng sân bay và đường ray.

Thông tin luận án tải về tại đây.

Theo http://www.dut.udn.vn

latest articles

explore more